Открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0042-C01/06.03.2017г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите – ERP система и доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на специализираната система за…