Visit Us at Iran Agrofood 2018

Please, visit us at Hall 35, Stand 35.13 at Iran Agrofood 2018 in the period: 29 June – 02 July 2018. We are going to present some of the most innovative beverage and food ingredients. Our product portfolio includes beverage compounds, emulsions, flavours, seasoning mixes, herbal extracts, natural colours, functional ingredients, innovative sweetening solutions, etc.  …

Открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0042-C01/06.03.2017г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите – ERP система и доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на специализираната система за…