Открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0042-C01/06.03.2017г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите – ERP система и доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на специализираната система за…

ANUGA

ANUGA

ANUGA Dear partners, Please visit Panteley Toshev Ltd. at Anuga 2015, Hall 07, Plain1, Aisle A, №125 (www.en.toshev.eu) We are going to present some of the most innovative beverage and food ingredients. Our product portfolio includes beverage compounds, emulsions, natural flavours, herbal extracts, natural colours, functional ingredients, innovating sweetening solutions, etc. Panteley Toshev Ltd. is a rapidly growing…