Interview with Mitko Mitov at Prodexpo 2019

Interview with Mitko Mitov at Prodexpo 2019

Dear Partners,

During our successful participation at the International Exhibition for Food, Beverages and Food Raw Materials “Prodexpo 2019” in Moscow earlier in February, our Manager Marketing and Sales International Markets was interviewed by “Бизнес-центр поставщиков и ритейлеров”.

Video with the full interview:

 

Открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0042-C01/06.03.2017г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите – ERP система и доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на специализираната система за…